facebook

НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО: НАЧАЛНА ПЕДАГОГИКА, ЛИДЕРСТВО И МЕНИДЖМЪНТ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Съвет

 

проф. д-р Елена Благоева

e-mail: ehazarbasanova@nbu.bg

 

доц. д-р Венцислав Джамбазов

e-mail: vdzhambazov@nbu.bg

 

доц. д-р Евгения Тополска

e-mail: etopolska@nbu.bg

 

гл. ас. д-р Христо Чукурлиев

e-mail: hchukurliev@nbu.bg

 

ас. д-р Лъчезар Африканов

e-mail: lafrikanov@nbu.bg

 

Милена Драгова (външен член с право на съвещателен глас)

e-mail: dragova2000@yahoo.com