facebook

НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО: НАЧАЛНА ПЕДАГОГИКА, ЛИДЕРСТВО И МЕНИДЖМЪНТ В ОБРАЗОВАНИЕТО

ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ТУПАРОВ

ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ТУПАРОВ

Професор (01.10.2021) в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки

Доцент (до 30.09.2021) в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки

(ВАК, 2007, научна специалност 01.01.12 Информатика)

Основни изследователски интереси в областта на: информационни системи за електронно обучение, обектно-ориентирано моделиране, интегриране на ИКТ в обучението

Възможности за експертиза в областта на: бази от данни, софтуерни технологии

Преподавателски интереси в областта на: информационни системи, бази от данни, обектно-ориентирано моделиране, софтуерни технологии

 

Образование:

2004 г. - доктор, ТУ - София / СНС на ВАК

1989 г. – магистър инженер, ТУ - София

 

Членство в организации: IEEE, Съюз на математиците в България