facebook

НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО: НАЧАЛНА ПЕДАГОГИКА, ЛИДЕРСТВО И МЕНИДЖМЪНТ В ОБРАЗОВАНИЕТО

ДОЦ. Д-Р СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА-ГЮЗЕЛЕВА

ДОЦ. Д-Р СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА-ГЮЗЕЛЕВА

- Доцент: май 2008, НБУ (шифър – 05.07.03 / Методика на обучението по чужд език / област на висшето образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ...)

 

- Докторска степен: май 2000 г., Научна лаборатория по приложна лингвистика - ИЧС, гр. София (шифър – 05.07.03 / Педагогически науки, Методика на обучението по чужд език)

 

- Магистърска степен: 1994 г. Магистър по философия (MPhil) в областта на приложната лингвистика, Университета в Кеймбридж, Център по английски език и приложна лингвистика

 

- Магистърска степен: 1991 г. Английска филология (СУ "Св. Климент Охридски", ФКНФ)

 

----------------------

Researcher ID: Y-2532-2018 [http://www.researcherid.com/rid/Y-2532-2018]

Publons: https://publons.com/a/1004608

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5915-590X