facebook

НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО: НАЧАЛНА ПЕДАГОГИКА, ЛИДЕРСТВО И МЕНИДЖМЪНТ В ОБРАЗОВАНИЕТО

доц. д-р Огняна Георгиева - Тенева

доц. д-р Огняна Георгиева - Тенева

022 г. - доктор на филологическите науки

2004 г. – доцент по методика на обучението по литература – Национален институт по образование, ВАК

¦ 1997 г. – доктор по филология (българска литература) – ВАК

1981 г. – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – магистър по български език и литература и преподавател по български език и литература в средните училища

 

ОСНОВНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНТЕРЕСИ В ОБЛАСТТА НА:

¦ методиката на литературното образование

съвременния български език

¦ историята на българската литература

¦ детската литература

 

¦ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНТЕРЕСИ В ОБЛАСТТА НА:

¦ гражданското образование

 

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ:

¦ Член на асоциацията на професорите от славянските страни (АПСС) - Association Professors of Slavonic Countries (APSC) (2016 -)

¦ Член на Международно жури от рецензенти към Международен журнал по когнитивна изследвания в областта на науката, инженеринга и образованието (SCOPUS) – Reviewer board members of International Journal of Cognitive Researchin Science, Engineering and Education (IJCRSEE) - http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/about/editorialTeam ISSN 2334-847X (Printed), ISSN 2334-8496 (Online); (2015 -)

¦ Член на Съюза на българските журналисти (2017 -)

 

ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ:

¦ Член на Международен редакционен съвет към Международен журнал по когнитивна изследвания в областта на науката, инженеринга и образованието (SCOPUS) - International Editorial Board members of International Journal of Cognitive Researchin Science, Engineering and Education (IJCRSEE) – http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/about/editorialTeam ISSN 2334-847X (Printed) ISSN 2334-8496 (Online) (2015)

¦ Член на редколегията на сп. „Предучилищно и училищно образование“ (2017 -)

¦ Редактор уредник на сп. „Критика“ (1999 – 2006)

¦ Завеждащ редакцията на сп. „Български език и литература“ (1985 – 2011)

 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ АНГАЖИМЕНТИ В ОБЛАСТТА НА:

¦ съвременния български език

¦ академичното писане и говорене

¦ методиката на обучението по български език и литература

педагогическа практика по български език и литература