facebook

НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО: НАЧАЛНА ПЕДАГОГИКА, ЛИДЕРСТВО И МЕНИДЖМЪНТ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Доц. д-р Евгения Тополска

Доц. д-р Евгения Тополска

 

Доц. д-р Евгения Тополска е завършила специалност „Предучилищна педагогика“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, магистратура по Специална педагогика – модул Логопедия в СУ „Св. Кл. Охридски“ и докторантура в ЮЗУ „Н. Рилски“. Работила е като учител и логопед в системата на средното образование. Като преподавател в Департамента за информация и усъвършенстване на учители към СУ “Св. Кл. Охридски“, през 2013 г. е защитила академична длъжност „доцент по педагогика“. Работила е със студенти – педагози в бакалавърски и магистърски програми във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

 

Доц. д-р Евгения Тополска е автор на монографии в областта на превенция на обучителни трудности и педагогическа подкрепа за речевото развитие на деца. Автор е на концепция и съавтор в книга за учителя и учебни помагала за обучение по български език на деца с друг семеен език „Пъстър свят“. Съавтор е в учебни помагала по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование „Светът е на децата“. Съавтор е в сборници за вътрешно-институционална квалификация на учители, за професионалната подготовка на студенти от педагогически специалности, за наставничеството и др.

 

Провежда обучения по лицензирани от МОН курсове за продължаваща квалификация на педагогически специалисти. Участва в проекти в сферата на приобщаващото образование. Член е на международна редколегия на International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), реферирано, индексирано в SCOPUS.

 

Контакт:

корпус 2, офис 612

тел. 0886 023 050

e-mail: etopolska@abv.bg